Disclaimer en Privacyverklaring (AVG)

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze site besteed is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevens verwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van mij.

Ik kan er niet voor instaan dat gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid ervan, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houd met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Met het oog hierop raad ik u aan inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van informatie via mijn site. De informatie op deze site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ik behoud tevens het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst als muziek en beeldmateriaal.

Over jouw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Betalingen - t.n.v. M.F. Reul kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Betalingen - t.n.v. M.F. Reul, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Betalingen - t.n.v. M.F. Reul verstrekt. Betalingen - t.n.v. M.F. Reul kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Jouw voor- en achternaam
  2. Jouw telefoonnummer(s)
  3. Jouw e-mailadres(sen)

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar mij verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom Betalingen - t.n.v. M.F. Reul deze gegevens nodig heeft
Betalingen - t.n.v. M.F. Reul verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Betalingen - t.n.v. M.F. Reul jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit magnetiseren, het geven van psychosociale begeleiding en/of advies en het verzorgen van cursussen, lezingen en opleidingen met een spiritualistische inslag.

Delen met anderen
Betalingen - t.n.v. M.F. Reul verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Betalingen - t.n.v. M.F. Reul jouw gegevens bewaart
Betalingen - t.n.v. M.F. Reul bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Google Analytics
Betalingen - t.n.v. M.F. Reul maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze (potentiële) klanten onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Betalingen - t.n.v. M.F. Reul bij Google zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Betalingen - t.n.v. M.F. Reul heeft hier geen invloed op. Google biedt websitebezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Zij hebben daarvoor een Browser Add-on gemaakt, welke geschikt is voor praktisch elke browser.

Betalingen - t.n.v. M.F. Reul en andere websites
Op de website van Betalingen - t.n.v. M.F. Reul tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar mfr@martinreul.nl. Betalingen - t.n.v. M.F. Reul zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat Betalingen - t.n.v. M.F. Reul - net als ieder ander Nederlands bedrijf - door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan Betalingen - t.n.v. M.F. Reul dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
Betalingen - t.n.v. M.F. Reul neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Betalingen - t.n.v. M.F. Reul maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Betalingen - t.n.v. M.F. Reul verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Betalingen - t.n.v. M.F. Reul op via mfr@martinreul.nl.

Contactgegevens
Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onderstaande footer, alwaar onze actuele gegevens zijn te vinden.