Heeft u voorgevoelens, voorspellende dromen of andere paranormale ervaringen?

Religie en in ruimere zin spiritualiteit zijn geworteld in de onuitwisbare wens van de mens om zich met God en het bovennatuurlijke te verbinden.

Het reikt naar het sublieme en onverklaarbare, een menselijk streven naar volmaaktheid die uitgaat boven de aardse, tijd- en ruimtegebonden, beperktheid. Hierdoor vormen religie en spiritualiteit de voorwaarden voor alle menselijke verbetering en vervolmaking.

Intuïtieve/mediamieke ontwikkeling: middel of doel?

Er bestaat een overvloed aan cursussen, workshops en opleidingen die suggereren dat mediumschap te leren valt. Intuïtieve en mediamieke vermogens – intuïtie vatten we op als een voorstadium of grondvorm van mediamiek – bezit iedereen in meerdere of mindere mate. Mediamiek vermogen dat zo sterk aanwezig is, dat van mediumschap mag worden gesproken, is slechts bij een beperkt aantal individuen aanwezig. Toch valt er voor iedereen die zich hier voor openstelt op dit gebied veel te ontwikkelen en.... daarbij kan grote winst geboekt worden – niet in de zin van materieel gewin maar van persoonlijke, geestelijke groei. Jammer genoeg wordt intuïtieve/mediamieke ontwikkeling vaak als doel op zichzelf beschouwd – men ziet het dan als een ′personal asset', iets waardoor je bijvoorbeeld interessant gevonden kunt worden. Wij beschouwen het als een middel, als een voertuig. Het werkelijke doel is spirituele groei waardoor we in staat zijn ons te verbinden met het hierboven aangehaalde sublieme en onverklaarbare om in ons dagelijkse leven, beheerst als het wordt door allerlei materiële factoren, verbetering en vervolmaking na te streven.

Waarom kiezen we de weg van het Spiritualisme?

Ten grondslag aan onze aardse tijd- en ruimtegebonden werkelijkheid ligt een transcendente tijd- en ruimteloze werkelijkheid waarin we de kern veronderstellen van al wat is, is geweest of nog zal zijn. Het Spiritualisme geeft hieraan uitdrukking door deze transcendente werkelijkheid te presenteren als een Geestelijke Wereld waarmee we in verbinding kunnen treden en die ons een alomvattend perspectief biedt: tijd- en ruimteloos en niet geremd door de beperkingen die het aan de stof gebonden bestaan ons mensen oplegt. Nu is het Spiritualisme zeker niet uniek met haar voorstelling van een Geestelijke Wereld. Bij de meeste religies staat dit gegeven centraal. Wat wel uniek is: het streven om in een reëel contact te treden met deze Geestelijke Wereld door het ontwikkelen van onze intuïtieve/mediamieke vermogens. Die vermogens ontwikkelen we, we leren niet allerlei trucs om ons als medium voor te kunnen doen. Bij het Spiritualisme staat zelfontwikkeling voorop. Wat er ontwikkeld moet worden is bij ieder van ons potentieel aanwezig.

′Eerst zien dan geloven'

Bij de meeste religieuze stelsels is het voldoende dat we geloven. Het Spiritualisme – dat geen geloof is, maar een spiritueel beleven waarin gestreefd wordt naar verlichting door het direct ervaren van de Geestelijke Wereld - legt de lat in dit opzicht hoger. ′Geloven' is mooi, ′zien' (in de zin van werkelijk ervaren) is beter. Het gaat ons erom dat u wordt aangeraakt door de transcendente werkelijkheid die de Geestelijke Wereld is. Voor de een zal dit dieper en verder gaan dan voor de ander. Een passief geloven is voor de Spiritualist onvoldoende. Hij of zij moet zich ten volle verbonden weten met de inblazingen van de Geestelijke Wereld: ′zien', dan pas ′geloven'.

De geboden ontwikkelingsweg.....

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden en dat geldt ook voor spirituele groei. De hier gekozen weg richt zich op ons bewustzijn. Onze denkprocessen, gevoelens en hogere geestelijke vermogens komen allemaal samen in dat ene ongrijpbare begrip ′bewustzijn'. Het uitputtend beschrijven is zoiets als proberen over je eigen schaduw heen te springen. Is het u opgevallen? Wij hadden het hierboven over ′hogere geestelijke vermogens'. Dit is het gebied dat we willen aanspreken. Verwarren we mediamieke vermogens nu niet met deze ′hogere geestelijke vermogens'? Denk aan de doel-middelverhouding. Het schouwen in en buiten ruimte en tijd (dat is de meest voor de hand liggende omschrijving voor de vorm van helderziendheid die we hier op het oog hebben) is een middel om onze hogere geestelijke vermogens te ontplooien. In sommige spirituele stelsels hanteert men gecompliceerde schema′s met trappen van ontwikkeling die weer samenhangen met de aard en bouw van de kosmos. Het nadeel hiervan is, dat we teveel in schema′s en begrippen gaan denken, waardoor het geheel teveel het karakter van een rationele operatie krijgt. Om ons bewustzijn te ontplooien en ten volle te benutten, bedienen we ons van ademhalings- en meditatieve technieken (om onze geest los te maken van onze alledaagse ervaringen en ze te leren richten) en van oefeningen om onze geest ten volle te richten op het contact met de Geestelijke Wereld (dat laatste dan door het doen van helderziende waarnemingen).

Het Spiritualisme behelst een nadrukkelijke keuze voor zo direct en zo zuiver mogelijk contact maken met de Geestelijke Wereld. Dit betekent dat we ons moeten hoeden voor allerlei ′bijmengingen' die uiterlijk verrassende resultaten lijken op te leveren maar in feite waardeloos zijn. Zo is daar telepathie. Een heel belangwekkend verschijnsel, maar voor ons doel waardeloos. Bij telepathie gaat het om contact met het bewustzijn van deze of gene, meestal iemand in onze omgeving. Het wordt ook wel gedachtelezen genoemd. Interessant, maar als we onszelf (en anderen) ingevingen van telepathische aard gaan verkopen voor helderziende waarnemingen, dan zitten we op het verkeerde spoor. Iets anders ligt het met psychometrie (eigenlijk: psychoscopie). Hierbij wordt door aanraking van een foto of voorwerp iets van de energie die zich in foto of voorwerp bevindt (zo wordt aangenomen) door de geest van degene die de waarnemingen doet, ′vertaald' naar informatie betreffende personen en situaties verbonden met foto of voorwerp. Deze methode biedt het voordeel dat het zeker voor beginners gemakkelijker is om zo helderziende waarnemingen te doen. De Spiritualistische wijze van waarnemen is voor de meesten onder ons moeilijker omdat het een graad van ′loslaten' en ′openstellen' vereist die meestal niet meteen bereikbaar is. Dit vereist oefening... veel oefening, maar de beloning is er dan ook naar!

Horizontale versus verticale lijn

We houden de psychometrie nog even vast omdat we aan de hand ervan kunnen duidelijk maken waarin nu precies het verschil tussen waarnemen op Spiritualistische wijze en deze andere vorm van helderziendheid bestaat. Vooropgesteld moet worden dat het ook mogelijk is om een voorwerp of foto als een inductor te gebruiken, waarmee dan als het ware de eerste vonk wordt gegeven die het proces van contact maken met de Geestelijke Wereld op gang brengt. Psychometrie zoals het doorgaans verstaan wordt, bestaat uit het ′trekken' van de energie die in foto of voorwerp ligt opgeslagen. In termen van ruimte en tijd biedt dit een erg beperkt (en soms vertekend) perspectief, namelijk dat van de persoon of personen die op de foto zijn afgebeeld of die het voorwerp in hun bezit hebben gehad. In dit opzicht laat het zich wel met telepathie vergelijken. U zou het ook zo kunnen zien: telepathie en psychometrie (hoewel op zichzelf geheel verschillend) reiken niet verder dan onze aardse werkelijkheid, terwijl de Spiritualistische wijze van ′zien' zich kan bedienen van het oneindig bredere perspectief van de transcendente of Geestelijke Wereld. Zo beschouwen we psychometrie als het werken langs de horizontale lijn – we blijven in hetzelfde, namelijk aardse vlak, hangen. Het Spiritualisme volgt de verticale lijn: van beneden naar boven en ′boven' is dan die andere dimensie – de Geestelijke Wereld.

Ons programma

De focus ligt op de boven beschreven wijze van contact maken en waarnemen, al komt psychometrie ook aan bod, waarbij het streven moet zijn gericht op het gebruik van foto of voorwerp als een inductor. Bij de Spiritualistische wijze van waarnemen volstaat een naam of geboortedatum. Na een inleidende meditatieoefening concentreren we ons op de naam/geboortedatum die ons is toegewezen (op basis van uitwisseling tussen de deelnemers) en daarop concentreren we ons. De waarnemingen schrijven we beknopt op – kies voor de hoofdzaken! Vervolgens controleren we wat er herkend wordt. Bedenk: het gaat niet om scoren – ieder poging is op zichzelf waardevol. Binnen het programma is steeds een avond gereserveerd voor magnetiseren. Ook hierbij staat de Spiritualistische wijze centraal: beoogd wordt het werken met de energieën die ons vanuit de Geestelijke Wereld worden aangereikt, NIET het werken met onze eigen energie! Vanwege het belang dat we hechten aan meditatie en ademhaling worden hier afzonderlijke avonden aan gewijd. Per seizoen kan dit verschillen, mede in verband met wat er door Martin Reul nodig wordt geoordeeld. Ook wordt binnen het seizoensprogramma een speciale avond ingeruimd waarin aandacht wordt besteed aan het onderkennen en wegnemen van egoblokkades. Tenslotte wordt (meestal) de laatste avond van het seizoen gewijd aan een teaching door Martin Reul: een korte lezing waarin een spiritueel vraagstuk of zienswijze wordt behandeld. Martin zal daarbij steeds een koppeling maken met onze eigen alledaagse levenservaringen. Vervolgens gaan we hierover als groep in gesprek. Dit vormt ook een zinvolle afronding van de cyclus van 10 avonden. Het ligt in de bedoeling het programma per seizoen enigszins te laten variëren om het fenomeen Geestelijke Wereld zo veelzijdig mogelijk te benaderen. Wat er tijdens 10 avonden zoal gebeurt, is hierboven in essentie aangegeven.

Tot slot: een grote persoonlijke verantwoordelijkheid...

Wie de hierboven geschetste weg tot spirituele ontwikkeling en groei inslaat, neemt ook een grote persoonlijke verantwoordelijkheid op zich. Met vertrouwen in de Geestelijke Wereld gaan we aan de slag in onze eigen, materiële, driedimensionale werkelijkheid. We mogen er daarbij van uitgaan dat van ons transparantie en oprechtheid wordt verlangd. Wie zijn hogere geestelijke vermogens ontwikkelt, neemt ze mee naar huis, laat ze niet achter in de ruimte waarin de ontwikkelingsgroep wordt gehouden. Op een gegeven moment gaan we merken dat we anders in het leven gaan staan. Voor de een zal dit langer duren dan voor de ander – afhankelijk van persoonlijke aanleg en omstandigheden. We gaan ons vrijer bewegen, herkennen onvermoede kanten in onze medemensen, kortom: we doen afstand van oogkleppen en tunnelvisie. Het schept echter ook verantwoordelijkheden. De bredere blik die dieper en verder reikt, moet steeds op de juiste manier worden aangewend – ten voordele van onszelf maar ...ook van anderen!